Press Releases

macradar.ru / 2012-11-23: OCRKit для iPhone, iPad и Мас: сканирование, конвертация и распознавание текста

apfelnews.eu / 2010-11-09: OCRKit: Texte von Bildern auf dem iPhone einlesen

golem.de / 2010-10-29: iPhone liest Texte aus Fotos

macitynet.it / 2010-10-29: OCRKit: fotografa i documenti e cattura il testo con iPhone e iPad

techhail.com / 2010-09-15: Extract Text From Images and Convert Photos to Editable Docs With OCRKit for iPhone